Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel
Dibaq a.s., Helvíkovice 90, 564 01  Žamberk
Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 25286366
DIČ: CZ25286366
(dále jen "dodavatel")

Kontaktní údaje
Telefon: 465 676 080
Fax: 465 613 267
Email: dibaq@dibaq.cz

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
166339696/0600

 

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.eshop.fitmin.cz je katalogem běžně dodávaného zboží, u jednotlivých položek je uvedena jejich dostupnost. K objednání odběratel vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Ceny zboží si může odběratel ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a odběratel bude vyzván k jejich odsouhlasení. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

 

Zrušení objednávky
Odběratel i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku odběratele až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a odběratele, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být odběrateli zasláno českou poštou nebo externí zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Okamžikem potvrzení objednávky je uzavřena kupní smlouva.

 

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době českou poštou nebo jiným odběratelem vybraným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou odběratel stanovil v objednávce.

 

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí sám odběratel, aktuální ceník je uveden na stránkách www.eshop.fitmin.cz v sekci "košík“. V případě, že hodnota objednávky konečného zákazníka přesáhne 1 000,-Kč bez DPH, je dopravné a balné zdarma.

 

Úhrada kupní ceny
Odběratel má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo předplatbou - poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje u zákazníků B2B úhrada v době splatnosti vystavené faktury dle individuálních obchodních podmínek.

Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.
 

Převzetí zboží

Poškození zaslaného zboží externí přepravní službou řeší při jeho předání příjemce. V případě zjevného poškození obalu zaslaného zboží, lze využít právo reklamovat přepravu zásilky ihned u řidiče přepravní služby a zásilku nepřevzít, případně zásilku převzít s výhradou. V případě skryté vady zboží, je nutné uplatnit reklamaci přepravy u přepravce ihned po zjištění závady, nejpozději však do jednoho dne od data převzetí zásilky. Společnost Dibaq a.s. coby dodavatel neručí za poškození zaslaného zboží externí přepravou.

Podepsáním přepravního listu přepravci odběratel souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

 

Komunikace mezi odběratelem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a odběratelem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

5. Záruční a reklamační podmínky

Reklamace musí být vyřízena ve lhůtě stanovené zákonem, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodne na delší lhůtě. Dle zákonem stanovených podmínek má odběratel právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy. O případné reklamaci nás, prosím, informujte na adresu dibaq@dibaq.cz.

 

6. Odstoupení od smlouvy

Právo odběratele na odstoupení
Odběratel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Dodavatel je povinen vrátit odběrateli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet odběratele dle dohody.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat odběratele za účelem dohody o dalším postupu.

 

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel odběrateli a odběratel dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli elektronicky na emailovou adresu dibaq@dibaq.cz.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je odběratel povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

 

Rozpor z kupní smlouvy
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

 

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a odběratelem.

Platnost Všeobecných obchodních podmínek a jejich případné změny mohou být v průběhu roku aktualizovány a měněny v souvislosti se změnami vyvolanými okolnostmi na trhu. Aktuální verzi obchodních podmínek, včetně platných prodejních cen naleznete vždy na webové adrese www.dibaq.cz., www.fitmin.cz

Změna cen a sortimentu vyhrazena.

Ostatní úpravy obchodního vztahu se řídí Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších změn.